logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
ข่าวด้านท่องเที่ยว ปฏิทินด้านท่องเที่ยว
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แปดริ้ว 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา) ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แปดริ้ว 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ) 5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
รับฟังนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) รับฟังนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กำกับดูแลภาพยนตร์ The Island 2  ประเทศรัสเซีย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) กำกับดูแลภาพยนตร์ The Island 2 ประเทศรัสเซีย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม  - 1กุมภาพันธ์ 2561 ณวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม) ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2561 ณวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ) 5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
อ่านทั้งหมด      
 
ข่าวด้านกีฬา ปฏิทินด้านกีฬา
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา) ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14  ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 14 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 14 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ใบรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ) ใบรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
อ่านทั้งหมด      
images
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..
สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
การวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... การวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเจาะจง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเจาะจง
ร่างประกาศจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง)
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลัษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยังยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลัษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยังยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"
อ่านทั้งหมด     
สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
 Start Up Tourism Gateway
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th