ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

28 ธันวาคม 2561

นายโชติ ตราชู
(Mr. Chote Trachu)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Permanent Secretary of Ministry Of Tourism and Sports)
วันเดือนปีที่เกิด
7 มกราคม 2505
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใ้ช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ
 • รองประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (2554-2562)
 • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553-2557)
 • อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2552-2553)
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2550-2552)
 • ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2548-2550)
ประวัติการอบรม
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 2)
 • ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
 • ภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8 (PDI 8)
 • ผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง (Influencer)
 • นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 48
 • นักบริหารทรัพยากรธรณี รุ่นที่ 13
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2533
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2535
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2538
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2541
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2545
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2549
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2552
 • มหาวชิรมงกุฏ 5 ธันวาคม 2553
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2556
โทร. 0 2356 0662-4
โทรสาร 0 2356 0663
e-mail : [email protected]
แชร์บทความ :