วันที่ 26 กันยายน​ 2562 นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​เปิดการประชุม​ทิศทางการขับเคลื่อนและการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีนาย​โชติ​ ตราชู​ ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ตามที่ผู้นำเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนจากภาคประชาชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศให้เป็นไปอย่างมีหลักการ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกลไกที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันได้อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ มีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับฐานราก ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นับเป็นครั้งที่สำคัญที่เป็นการรวมตัวของผู้นำภาคประชาชนจากทั่วประเทศ มาร่วมกันตกผลึกแนวคิดและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย มีคุณภาพ และมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีแกนนำชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน จากชุมชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการเข้าร่วมสัมมนา โดยมี อพท. และชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุณาเป็นประธานมอบนโยบายให้กับภาคประชาชนในการสัมมนาดังกล่าว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดหนุนเสริมขยายผลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับภูมิภาคจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับภูมิภาคภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายในระดับภูมิภาคภาคใต้ไปแล้วเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ  จังหวัดกระบี่ จึงนับได้ว่าภาคประชาชน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ร่วมกันกำหนดหลักการ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกลไกที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในกระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับภูมิภาคจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลต่อไปทั้งในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางเดียวกันและระดับประเทศ เพื่อผลักดันสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบายในลำดับต่อไป 

การประชุมในวันนี้ จึงนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการที่หน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. พร้อมทั้งภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับประเทศ กว่า 250 คนจะมาร่วมกันประชุมหารือแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันกำหนดบทบาท ภารกิจและแนวทางการหนุนเสริมภาคประชาชน และการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนและการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน