นายนภินทร ศรีสรรพางค์
(Mr. Napintorn Srisunpang)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Vice Minister For Tourism and Sports)
Tel. 0 2283 1523
Fax. 0 2356 0604
e-mail : napintorn@yahoo.com