วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 19.40 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยา พบปะผู้ประกอบการและเยี่ยมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี