วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานประติมากรรมโลมาอิรวดี สี่แยกเอเชีย จ.พัทลุง เวลา 13.30 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดประติกรรมโลมาอิรวดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึก

ประติมากรรมโลมาอิรวดี สร้างขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในจังหวัดให้ช่วยกันอนุรักษ์โลมาอิรวดี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดพัทลุงให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเข้าชมฝูงโลมาอิรวดีในทะเลสาบลำปำ ซึ่งเป็นฝูงโลมาที่มีเพียงแห่งเดียวในทวีปเอเชีย และเป็น 1 ใน 5 แห่งของโลก

โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร เป็นโลมาน้ำจืดฝูงสุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันพบอยู่ประมาณ 20 ตัว มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ จึงถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและอยู่ในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย