ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประจำภูมิภาคระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 32 (32nd UNWTO Commission for East Asia and the Pacific (CAP) and the UNWTO Commission for South Asia (CSA) :32nd CAP - CSA) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม​ 2 ชั้น​ 3​ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1) การรายงานสถานการณ์ โควิด-19 และมาตรการและกิจกรรมเยียวยาหลัง Covid-19 ของประเทศสมาชิก 2) แนวทางการลงทุนด้านการท่องเที่ยวหลัง Covid-19 3)แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวหลัง covid-19 และ 4) การรายงานข้อเสนอแนะ และกิจกรรมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด covid-19 ของ UNWTO