วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาคมไทย-จีน, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า เทศกาลกินเจหรือเทศกาลกินผัก เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาด้วยความศรัทธา ยึดมั่นหลักศาสนา รักษาศีล ละเว้นของมึนเมาหรือบริโภคเนื้อสัตว์และอบายมุขทั้งปวง ซึ่งจะก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว ผลที่ได้อีกประการหนึ่งคือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวหาดใหญ่ สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย