วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในกิจกรรม "ปั่นวันรัก รักษ์ทะเลน้อย @พัทลุง" ณ  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง และร่วมปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 28 กิโลเมตร เพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  ชมวิถีชีวิตของควายน้ำที่ดำน้ำกินหญ้าใต้น้ำที่มีแห่งเดียวในโลก  และการเที่ยวชมทะเลบัวแดง ฯลฯ

รมต.พิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงถือเป็นจังหวัดที่ให้ ความสำคัญกับเรื่องกีฬา ดังคำกล่าวที่ว่า "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" โดยมี นโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยนำแผนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2560 ถึง  2564 มาใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดพัทลุง ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

การจัดกิจกรรม "ปั่นวันรัก รักษ์ทะเลน้อย @พัทลุง" ถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญ อีกหนึ่งกิจกรรม ได้รับความสนใจจากบรรดานักปั่นเป็นอย่างมากโดยมีนักปั่นให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 200 คัน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งใน 12 เมือง ต้องห้ามพลาด Plus ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศของ ทะเลน้อย ธรรมชาติอันบริสุทธิ์สองข้างทางตลอดเส้นทางปั่น หากท่านใดที่สนใจ สามารถหาเวลาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช่วงที่พำนักในจังหวัดพัทลุง ซึ่งการจัดกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยจัดในรูปแบบ วิถีใหม่ New Nomal ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคู่มือการ ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รมต.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย