วันนี้ 27 เม.ย. 64 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมกับ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สน.ปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพื้นที่อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา เพื่อเปิดใช้เป็นสถานที่ในการคัดกรองและส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 COVID-19 ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  ซึ่งสามารถรองรับได้ 160 เตียง และการบริหารจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายในโรงพยาบาลสนาม อาทิ ระบบการกำจัดขยะ ระบบไฟฟ้า  ระบบการขนส่ง เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามอื่นๆ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งคณะได้ร่วมสำรวจพื้นที่ในแต่ละจุดเพื่อวางแผนการบริหาร และดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้ชัดเจน และถูกต้องตามมาตรฐานของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีกด้วย