วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นำโดย นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือเรื่องการกระจายวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา