เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของมูลนิธิฯ  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากวังสระปทุม โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราม-พระลักษมณ์ และห้องสมุด ชั้น 2 หอวชิราวุธานุสรณ์  ในหอสมุดแห่งชาติ