วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำกระทรวงฯ ณ บริเวณสวนสี่ภาค กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารวัดโสมนัสราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 19 ปี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พร้อมๆ กับกระทรวงน้องใหม่ในขณะนั้นอีก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน  และ กระทรวงวัฒนธรรม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา นับถึงปีนี้ (3 ตุลาคม 2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีอายุครบ 19 ปีบริบูรณ์