วันที่ 6 ตุลาคม 2534 เวลา 14.00 น. รมว.พิพัฒน์ รัชกิจประการ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) ซึ่งเป็นวัดที่มีศาลาจตุรมุขที่พบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือและเป็นต้นแบบทางศิลปกรรมล้านนาที่มีคุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ด้วยความสวยงามแบบดั้งเดิม วัดแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครย้อนยุคที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของล้านนา ณ จังหวัดเชียงใหม่