ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

13 พฤศจิกายน 2561

นายมงคล วิมลรัตน์
(Mr. Mongkon Wimonrat)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
(Assistant Permanent Secretary)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Department Chief Information Officer : DCIO)

Tel. 0 2283 1528

แชร์บทความ :