event-image101

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563


สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 17 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 21 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา