event-image12

เวียนเทียนทางน้ำ 1 เดียวในโลก วันอาสาฬหบูชา ที่ กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นการเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้น ณ วัดติโลกอาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ในกว๊านพะเยา


สถานที่ดำเนินการ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 5 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 5 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา