event-image14

โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกระโดดเชือกทีม ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวของจังหวัดพะเยา


สถานที่ดำเนินการ บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพเยา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 22 ธันวาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 22 ธันวาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา