event-image141

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562- 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม


สถานที่ดำเนินการ ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 18 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 18 มกราคม 2020 : ไม่ระบุเวลา