event-image22

ด้วย บริษัท เม๊กกาซี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว และ บริษัท แอดฮอค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์ได้ริเริ่มจัดโครงการ การวิ่งในรูปแบบ New Normal ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการ Tomorrow Run 2021 ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีเส้นทางที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้ในหลายรูปแบบ มีแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ระยะทางทั้งหมด 37 กิโลเมตร โครงการ Tomorrow Run 2021 เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการวิ่ง ในรูปแบบ Augmented Reality และ Location Point Check ที่มาพร้อมระบบการแจ้งเตือน Social Distant ผู้วิ่งแต่ละคนจะมีระยะห่างกันเฉลี่ยประมาณ 24 เมตร เป็นการวิ่งเก็บระยะทางแบบอิสระ ลดการสัมผัส ของคนหมู่มาก ไม่มีการรวมกลุ่ม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัด เนื่องจากผู้วิ่งสามารถแวะ ชม ชิม และ พักผ่อน ตามร้านค้า จุดชมวิวต่างๆ ได้ตลอดเส้นทางที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุก ความท้าทายจากเกมส์ที่ถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องทำภารกิจเพื่อสะสมคะแนนจากการวิ่งบนเส้นทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่กำหนดไว้


สถานที่ดำเนินการ เขากะโหลก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 25 ธันวาคม 2021 : 06:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 26 ธันวาคม 2021 : 18:00 น.