event-image25

Numman Trail 2020 น้ำหมาน เทรล ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบนน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย > วิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตี สถานที่ตั้ง บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นผู้บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน บ้านไร่ม่วง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงตำบลน้ำหมาน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมงานวิ่ง น้ำหมาน เทรล ครั้งที่ 1 Numman Trail 2020 โดยความร่วมมือกับ บริษัท เดอะรัน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 > วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวาน การันตี พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย และมีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน 4. เพื่อช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลน้ำหมาน ให้เป็นที่รู้จักและ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีศักยภาพ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ > เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.00.น.ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.00 น. > ข้อมูลการแข่งขัน มี 3 ระยะ Fun Trail 6 km รับสมัคร 600 คน รับ บิบ-เสื้อวิ่ง-เหรียญที่ระลึก /ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-5 Cut Off 2.00 ชม. ไม่แบ่งกลุ่มรุ่นอายุ ( ไม่มีชิฟจับเวลา) > Mini Trail 14 km รับสมัคร 800 คน รับ- บิบ-ชิปจับเวลา-เสื้อวิ่ง-เหรียญที่ระลึก /ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกรุ่นอายุ Cut Off 4.00 ชม. ชาย/รุ่นอายุ 16 -29/30-39/40-49/50-59/60 ขึ้นไป หญิง/รุ่นอายุ16 -29/30-39/40-49/50-59/60 ขึ้นไป (ใช้ชิปจับเวลา) > Half Trail 25 km รับสมัคร 600 คน รับ บิบ-ชิปจับเวลา-เสื้อวิ่ง-เหรียญที่ระลึก / ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกรุ่นอายุ Cut Off 6.30 ชม. ชาย/รุ่นอายุ 16 -29/30-39/40-49/50-59/60 ขึ้นไป > หญิง/รุ่นอายุ16 -29/30-39/40-49/50-59/60 ขึ้นไป (ใช้ชิปจับเวลา) > VIP สามารถสมัครได้ทุกระยะ ข้อมูลการสมัคร Link-สมัคร--> ติดตามได้เร็วๆนี้...... #บ้านไร่ม่วง4.0 #วิสาหกิจไร่ม่วงหวานการันตี #น้ำหมานเทรล2020 #ตำบลน้ำหมาน #เทศบาลเมืองเลย #วิ่งเทรล2020 #Nummantrail2020 #TheRunThailand


สถานที่ดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบนน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 28 มิถุนายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 28 มิถุนายน 2020 : ไม่ระบุเวลา