event-image26


สถานที่ดำเนินการ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 7 เมษายน 2021 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 11 เมษายน 2021 : ไม่ระบุเวลา