event-image28

ฉลองงานสงกรานต์ไทยรามัญ ณ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1..สืบสาน อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 2.สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนให้เข้มแข็ง 3..ปลูกฝังค่านิยมด้านประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชนในชุมชน 4.สร้างให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่จัดทำกันโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเป็นประจำสืบต่อกันมาทุกปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะช่วยกันทำรางไม้จากไม้ไผ่ไว้สำหรับพิธีสรงน้ำพระ ณ ลานหน้าเจดีย์ พุทธคยา


สถานที่ดำเนินการ ณ วัดวังก์วิเวการามและเจดีย์พุทธคยา ตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 13 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 26 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา