event-image34

โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุระหว่างวันที่ 7- 10 กรกฎาคม 2563


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 7 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 10 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา