event-image50

งานลอยเรือสะเดาะเคราะห์เริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2563


สถานที่ดำเนินการ วัดวังก์วิการาม
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 15 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา