event-image8

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ขยายการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างไปในหลายเขตพื้นที่ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องหยุดชะงัก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งรัฐบาลได้มีประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มาราธอน ครั้งที่ 9 คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ ได้มีการประชุมถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรม จึงมีมติให้ 1. เลื่อนจัดการแข่งขัน จากวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1 สิงหาคม 2564 2. ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 14 พ.ค. 2564 3. กำหนดการรับอุปกรณ์การแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์ให้ส่งอุปกรณ์ทาง ปณ.จะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พ.ค. 2564


สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 31 กรกฎาคม 2021 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 1 สิงหาคม 2021 : ไม่ระบุเวลา