event-image8

เทศกาลสงกรานต์จังหวัดพะเยา ที่ กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


สถานที่ดำเนินการ กว๊านพะเยา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 13 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา