event-image84

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา