event-image98

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี 2563


สถานที่ดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 3 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 7 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา