จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ตุลาคม 2019

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ