ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แชร์ :
  

ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มีนาคม 2020

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

e-bidding

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ