ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพร้อมซอฟท์แวร์ (Digital Solution) จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แชร์ :
  

ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพร้อมซอฟท์แวร์ (Digital Solution) จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 เมษายน 2020

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

e-bidding

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ