จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

26 พฤษภาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ