logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
สำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

วันที่ 7 ก.ย. 2558
 
    โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ จำนวน 5,053 คน
 

ประเภทบริการด้านท่องเที่ยว

กทม.

อยุธยา

เชียงใหม่

เชียงราย

นครราชสีมา

อุดรธานี

พัทยา

หัวหิน

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

1) ประชาชน

4.32

4.41

4.56

4.75

4.63

4.64

4.41

4.49

4.47

4.39

2) บริการเพื่อสุขภาพ

4.2

4.29

4.45

4.51

4.26

4.64

4.32

4.54

4.42

4.3

3) กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยว

4.03

4.11

4.36

4.44

4.16

4.29

4.18

4.41

4.21

4.17

4) สถานที่พัก

4.09

4.05

4.29

4.3

4.14

4.35

4.1

4.42

4.25

4.15

5) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

4.06

4.05

4.35

4.32

4.19

4.32

4.1

4.5

4.23

4.2

6) มัคคุเทศก์

4.01

4.02

4.53

4.39

3.98

4.12

4.03

4.14

4.17

4.18

7) ความปลอดภัย

3.97

3.96

4.33

4.51

4. 34

4.48

4.13

3.91

4.09

4.08

8) การจับจ่ายซื้อสินค้า

4.02

3.91

4.24

4.29

4.05

4.28

4.1

4.28

4.04

3.98

9) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

3.92

3.89

4.21

4.41

4.04

4.23

4.08

4.13

4.06

4.05

10) ตัวแทนนำเที่ยว

3.86

3.9

4.18

4.2

3.93

3.98

3.96

4

4.17

3.96

11) การใช้โทรศัพท์เพื่อโทรไปต่างประเทศ

3.78

3.65

4.11

4.21

3.88

4.22

3.82

3.87

3.92

3.66

12) รถโดยสารสาธารณะ

3.67

3.68

3.91

4.15

3.75

4.15

3.81

3.96

3.95

3.73

13) ห้องน้ำสาธารณะ

3.58

3.47

3.86

3.96

3.75

4.05

3.74

3.67

3.84

3.63

14) ระบบอินเทอร์เน็ต / Wi-Fi

3.74

3.7

3.95

3.94

3.77

4.11

3.66

3.79

3.75

3.7

ภาพรวม

3.94

3.94

4.24

4.31

4.04

4.25

4.03

4.16

4.12

4.03

 sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th