logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยวิธีคัดเลือก
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะโครงการบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาการจัดซื้อโทรทัศน์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้า้งเหมาเอกชนดำเนินงาน (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬ่า ตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนรายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
เอกสารชี้แจงข้อมูลสอบถามจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th