logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
กิจกรรมฝึกอบรม "จัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประปีี 2560 - 2564 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดคูยาง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วัดคูยาง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
แหล่งท่องเที่ยว ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
ปั่นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าที่ดี “กิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดตรัง MOTS TRANG BIKE TOURING” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง “กิจกรรม “RESTART @ TRANG” ภายใต้ส่งเสริมการท่องเที่ยวตรังเมืองแห่งความสุข (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับรถปลอดภัย เที่ยวสบายใจในอุดรธานี ประจำปี 2559” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
กำหนดการไหลเรือไฟจังฟวัดนครพนม 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
ปั่นพิชิตเขาเจ้าเมือง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
หนังสือ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปรองดอง สมานฉันท์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ขอเชิญเที่ยวงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th