สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2557 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province))