สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2554 (TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS 2011)