วันที่ 16 กันยายน 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน" (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS) ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงาน ก.พ.  โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา

     ในงานดังกล่าว ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำเสนอ เรื่อง การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ในฐานะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.1) ซึ่งได้ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) จัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ต่อ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

     การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) เป็นอีกมิติหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ทั้งเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่ ที่มาจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ด้วยความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องราวความทรงจำในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย Thailand Riviera จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ภายใต้ภาพจำการท่องเที่ยว Riviera แบบไทย ๆ นำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การสร้างรายได้ให้กับประเทศ-กระจายรายได้สู่ชุมชน-และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ไทย อย่างยั่งยืน