นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 มิถุนายน 2565

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดทําเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

 

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender)

 

3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type)โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซค์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สํานักงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสํานักงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นต้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการ ดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการ นําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบในหน้าเว็บ

 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สํานักงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็ จะทําให้เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้ บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่ อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายใน การท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์สํานักงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ กิจกรรมอื่นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสํานักงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายินดีที่จะ ตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : webmaster@mots.go.th
โทรศัพท์ : 0-2283-1500

แชร์บทความ :