กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เวลาทำงาน จ.ศ. เวลา 08.30