จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทำให้ประชาชนหลายระดับได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดงาน การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน และคาดหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยทองสุข สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย บริษัท บุชเชอร์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหาร-น้ำดื่ม จึงร่วมกันสนับสนุนสิ่งอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวกล่อง 4,000 กล่อง ข้าวสาร 527 ถุง น้ำดื่ม 960 ขวด อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิด-19