วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะที่ 3.1 แผนงาน บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว