วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

มีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

1.การขับเคลื่อน BCG ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.4 ขั้นตอน สู่การขับเคลื่อน BCG โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน