สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

: saraban@mots.go.th

: 02-356-0702


กรมการท่องเที่ยว

: dot.saraban@tourism.go.th

: 02-141-3161


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

: center@tat.or.th

: 093-592-4545, 02-250-5500 ต่อ 2515-2519, 2526-2529, 2539


กรมพลศึกษา

: sarabancenter@dpe.go.th

: 02-214-0120 ต่อ 2102


การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

  • : lampang@sat.or.th

    : 054-223048


    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
  • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  • : sarabantnsulp@tnsu.ac.th

    : 054-218311