วันนี้ (19 พ.ย.64) เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคมโรงแรมไทย ร่วมหารือ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

     จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย : Amazing Thailand Safty & Health Administration (SHA) เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายหลังการเผชิญกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย ซึ่งเมื่อประเทศไทยมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว มาตรฐาน SHA จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐนำมาใช้กำหนดคุณภาพของสถานประกอบการที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และเมื่อมีการดำเนินการมาระยะหนึ่งวันนี้จึงได้ประชุมหารือเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจาก ททท.อีกครั้ง รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป  โดยปัจจุบันได้มีการกำหนดระดับความเข้มข้นของมาตรฐานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ SHA หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว, SHA Plus หมายถึง พนักงานในสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 เกิน 70% และ SHA Extra Plus หมายถึง สถานประกอบการประเภทโรงแรมที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus และมีโรงพยาบาลคู่สัญญา

     ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวนทั้งสิ้น 26,020 ราย SHA Plus จำนวน 6,673 ราย และ SHA Extra Plus จำนวน 1,210 ราย ซึ่งโรงแรมที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินตราสัญลักษณ์ SHA สามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ www.thailandsha.com

     ในช่วงท้ายของการประชุม ปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สถานประกอบการในการขอรับตราสัญลักษณ์ SHA, SHA Plus, และ SHA Extra Plus เพื่อลดการเสียโอกาสที่จะสามารถต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสถานทูตประเทศต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน SHA และมาตรการต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย