สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2561 (Tourism Statistics 2018)

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย รายเดือน ปี 2561 ( International Tourist Arrivals to Thailand 2018)

สถิติผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน (Traveler Statistics: 5 Airports)

สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2561 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) ( Domestic Tourism Statistics Q1-Q4 ( Classify by region and province))

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2561 (TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS)

สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2561 (TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS)

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว