สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ปี 2562 (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province 2019))