สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2564 (จำนวนยอดสะสมเบื้องต้น) ( International Tourist Arrivals to Thailand 2021) (Jan - Dec)