การกีฬาแห่งประเทศไทย

9 พฤษภาคม 2551

การกีฬาแห่งประเทศไทย  มาตรา 8  กกท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 
  1. ส่งเสริมการกีฬา
  2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 
  3. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำโครงการ แผนงาน และสถิติ เกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล 
  4. จัดช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมมือในการจัดและดำเนินการการกีฬา 
  5. สำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬาติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
  6. สอดส่อง และควบคุมการดำเนินกิจการการกีฬา 
  7. ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา  
 
 
แชร์บทความ :